Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 17. zasadnutie MsZ - 11.12.2012

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 4. 12. 2012

 


 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

11. december 2012 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 4

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2012 o miestnych daniach a poplatku
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 5

6. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2013 - 2015
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6

7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 8
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.19/2009 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávke občanom mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8

9. Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2011
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 9

10. Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

11. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Návrh ÚPN mesta Banská Bystrica (čistopis) v roku 2013
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 11

12. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2013 v roku 2011
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 12

13. Vstup Mesta Banská Bystrica do Združenia obcí Mikroregión Kremnické vrchy
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 13

14. Vstup Mesta Banská Bystrica do občianskeho združenia Banskobystrický geomontánny park
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 14

15. Vyhodnotenie auditu ZŠ - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 15

16. Návrh na priznanie štipendia na školský rok 2012/2013 pre Máriu Púčikovú v zmysle VZN č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v platnom znení
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 16

17. Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013 - aktualizácia 2012
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 17

18. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 253/2008 zo dňa 26. 8. 2008 v znení uznesenia MsZ č. 447/2009 zo dňa 26. 5. 2009 v časti povinnosti zriadiť predkúpne právo
Predkladá: Ing. Ján Šabo, konateľ spoločnosti BPM, s.r.o. materiál 18

19. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2013
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 19

20. Správa o činnosti PKO za obdobie od 15.3.2012-15.10.2012
Predkladá: Mgr. Jana Suraová, riaditeľka PKO materiál 20

21. Personálne otázky
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 13/2012 plnenia uznesení MsZ prijatých v roku 2011
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

23. Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2013
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

24. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 14. novembra 2012 do 7. decembra 2012
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

25. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 13.11.2012 do 10.12.2012
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 25

26. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 14. 11. 2012 do 10.12. 2012
Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 26

27. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 13.11.2012
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 27

28. Interpelácie poslancov

29. D i s k u s i a

30. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 


 

Informatívny materiál:
Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu č. 7 materiál
Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 31. 10. 2012 materiál

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1377626

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka