Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 18. zasadnutie MsZ - 12.2.2013

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                      V Banskej Bystrici, 5. 2. 2013

 

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

12. február 2013 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2013 - 2015
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 4

5. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 5

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 6

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. /2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 26/2008 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 7

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2013 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2011 o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 9

10. Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 11

12. Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták-Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny A polyfunkčný dom C a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. .../2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták-Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny A polyfunkčný dom C
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 12

13. Návrh na rozšírenie činnosti Spoločného obecného úradu v oblasti sociálnych vecí
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 13

14. Schválenie zástupcu Mesta Banská Bystrica do rady ZDRUŽENIA OBCÍ MIKROREGIÓN KREMNICKÉ VRCHY
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 14

15. Udelenie Ceny mesta
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 15

16. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 16

17. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2012
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 17

18. Výkon úloh vyplývajúcich zo zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov Mestskou políciou  Banská Bystrica na území obcí Kynceľová, Selce, Hrochoť, Špania Dolina
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 18

19. Personálne zmeny v MsR a v komisiách MsZ
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 19

20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 12/2012 nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia hlavnej pokladne Mestského úradu Banská Bystrica za vybratý štvrťrok 2011
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 14/2012 nakladania s majetkom obchodných spoločností Mesta Banská Bystrica týkajúceho sa areálu na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

22. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2012
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

23. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 1. januára 2013 do 5. februára 2013
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

24. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 11.12.2012 do 11.2.2013
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 24

25. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 12.12.2012 do 11.2.2013
Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 25

26. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 11.12.2012
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 26

27. Interpelácie poslancov

28. D i s k u s i a

29. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 

Informatívny materiál:
Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál
Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu č. 9 materiál
Informatívna správa o vymáhaní daňových pohľadávok v roku 2012 materiál

 


Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica


 


1377830

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka