Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ - 5.3.2013

 

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                      V Banskej Bystrici, 26. 2. 2013

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 9, ods. 7 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici z v o l á v a m mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

5. marec 2013 (utorok) o 12.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

Skúška hlasovacieho zariadenia

 

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania


4. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2013 - 2015
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 4


5. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 5


6. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica


 


1377704

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka