Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 19. zasadnutie MsZ - 26.3.2013

Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

                                                                                  V Banskej Bystrici, 19. 3. 2013

 

 

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

26. marec 2013 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 4

5. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 5

6. Zoznam neupotrebiteľného nehnuteľného majetku vhodného na odpredaj
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 6

7. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Banskej Bystrici
Predkladá: Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec mestského zastupiteľstva materiál 7

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2013 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 8

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 9

10. Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o verejnom poriadku na území mesta - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 11

12. Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č..../2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania vonkajších obslužných zariadení v centrálnej časti mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 12

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 13

14. Racionalizácia siete základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – II.etapa
Predkladá : Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 14

15. Správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko
Predkladá : Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 15

16. Analýza činnosti PKO a návrhy na zefektívnenie činnosti - žiadosť o odklad
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 16

17. Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 17

18. Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, členov-neposlancov a sekretárov komisií mestského zastupiteľstva
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 18

19. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2013 poskytnutia a čerpania účelových prostriedkov formou dotácií v roku 2012 z oddelenia športu MsÚ (odbor propagácie mesta) Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

20. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 6. februára 2013 do 25. marca 2013
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

21. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 12.2.2013 do 25. 3. 2013
Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta materiál 21

22. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 13. 2. 2013 do 25. 3. 2013
Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta materiál 22

23. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 12. februára 2013
Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ materiál 23

24. Interpelácie poslancov

25. D i s k u s i a

26. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 


Informatívny materiál:
Informatívna správa o priebežnom plnení uznesenia č. 706/2012 - MsZ materiál
Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky materiál

 

 

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica


 


1380921

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka