Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rozpočet mesta na rok 2013

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2013

 

Uznesenie z 5. marca 2013 číslo 831/2013 - MsZ
K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2013-2015
__________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
 

I. b e r i e n a v e d o m i e
a) dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2013 – 2015
b) rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2014
c) rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2015
d) stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2013 –
2015
 

II. s c h v a ľ u j e
zmeny v návrhu rozpočtu:
1. presunúť z podprogramu 2.1. „Propagácia a prezentácia mesta“ do podprogramu 13.4.
„Verejné pieskoviská a ihriská“ sumu 30 000,- eur – popis výdavku „Detské ihrisko pod
Pamätníkom SNP“
2. z prvku 3.4.1. - Správa a evidencia nehnuteľného majetku presunúť sumu 70 000,- eur do
prvku 7.2.1. Oprava miestnych komunikácií na stavebnú údržbu miestnych komunikácií v
členení 10 000,- eur pre každý volebný obvod
3. z prvku 2.1.2. – Cestovný ruch, konkrétne projekt „bystrické more“ presunúť sumu 30 000,-
eur do prvku 7.2.1. - Oprava miestnych komunikácií, konkrétne stavebná údržba miestnych
komunikácií, teda na opravu výtlkov
4. spresniť účel pri dotáciách na športovú činnosť v sume 35 000,- eur v podprograme 11.4.
Podpora športu grantovým systémom na dotácie na basketbal
5. 20 000,- eur na dotácie v podprograme 11.4. Podpora športu grantovým systémom, ktoré
budú financované z príjmov z prenájmu reklamných zariadení
6. Úpravu návrhu rozpočtu základných škôl na rok 2013
Úprava sa týka nasledovných škôl:

 Škola                           celkový rozpočet
                             zverejnený / upravený / Poznámka

ZŠ Bakossova 5           609 080      602 237  úprava
ZŠ Golianova 8          1 079 261   1 094 261  úprava
ZŠ SSV Skuteckého 8   837 796      862 796  úprava
ZŠ Trieda SNP 20         924 116      924 116   bez úpravy
ZŠ Moskovská            2 909 067      909 067  bez úpravy
ZŠ Radvanská            1 975 275       961 161  úprava
ZŠ Spojová 14           1 296 767   1 296 767   bez úpravy
ZŠ Ďumbierska 17         843 265      857 371   úprava
ZŠ JGT Gaštanová 12     705 003      653 193  úprava
ZŠ Sitnianska 32            646 717      655 588  úprava
ZŠ Pieninská 27             767 724     777 514   úprava 
                                9 594 071   9 594 071   0


7. použitie rezervného fondu v sume 150 000,- eur na zimnú údržbu komunikácií, pre účely
likvidácie škôd spôsobených mimoriadne nepriaznivými poveternostnými podmienkami
počas zimného obdobia 2012/2013
8. presun 10 000,- eur z opráv a údržby budov v prvku 3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného
majetku na dotácie v prvku 2.1.2. Cestovný ruch, pre Komisiu medzinárodných vzťahov,
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
9. z programu 16. Administratíva - konkrétne Ostatné služby presunúť 20 000,- eur do prvku
11.1.4. Športové ihriská. Revitalizácia športového ihriska na Okružnej ul. bude slúžiť pre
občanov sídliska Fončorda
10. presunúť finančné prostriedky vo výške 7 000,- eur z príspevku na dofinancovanie v
podprograme 12.3. Park kultúry a oddychu do podprogramu 1.6. Útvar hlavného architekta
11. presun 20 000,- eur z programu 16. Administratíva na príspevok Správe športových a
telovýchovných zariadení mesta prvok 11.1.4. - Športové ihriská, účelovo určený na opravu
športového ihriska v Sásovej
 

III. s c h v a ľ u j e
a) rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2013 v zmysle schválených zmien v bode II.
(vrátane rozpočtov príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, príspevkov príspevkovým
organizáciám zriadeným mestom, ako aj finančných vzťahov k právnickým osobám,
zakladateľom ktorých je Mesto), zostavený ako vyrovnaný, v nasledovnej štruktúre:
 

Bežné príjmy   43 874 437 eur
Bežné výdavky   42 809 534 eur
Kapitálové príjmy   1 928 226 eur
Kapitálové výdavky   3 979 563 eur
Príjmové finančné operácie   2 123 337 eur
Výdavkové finančné operácie   1 136 903 eur
 

b) viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Banská Bystrica v alikvotnej čiastke v prípade, ak k
30.6.2013 nebude úspešné dohodovacie konanie rozpočtované v sume 287 tis. €,
c) viazanie výdavkov rozpočtu Mesta Banská Bystrica v alikvotnej čiastke v prípade, ak k
30.6.2013 nebude Mestu poskytnutá dotácia (alebo iná forma prefinancovania) výdavkov z
titulu zákonného zvýšenia mzdových výdavkov pedagogických a nepedagogických
pracovníkov v školstve v sume 235 tis. €.
 

IV. ž i a d a
vypovedať zmluvu, ktorú uzavrelo Mesto Banská Bystrica s SBS o strážení Mestského úradu a
navrhuje model, keď Mestský úrad v nedávnej minulosti strážila Mestská polícia. Časť
ušetrených peňazí potom presunúť do rozpočtu Mestskej polície na rok 2013
 

Mgr. Peter Gogola, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
 

V Banskej Bystrici, 13. marca 2013


 

 

Informatívna správa o vykonanej zmene programového rozpočtu č. 1, ktorú podpísal primátor mesta 19.04.2013 a na rokovanie MsZ bola predložená dňa 14.05.2013.

 __________________________________________________________________________


 

 

Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2, schválená v MsZ dňa 11.06.2013 uznesením číslo 981/2013 - MsZ 

__________________________________________________________________________

Uznesenie z 11. júna 2013 číslo 981/2013 - MsZ
K bodu: Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2

__________________________________________________________________________

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o
 
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2
b) informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov. ktoré nepodliehajú
schvaľovaniu mestským zastupitel'stvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona
II. s c h v a ľ u j e
a) zmenu programového rozpočtu č. 2
b) nasledovný presun rozpočtových prostriedkov:

 

Výdavok
Program

Funkčná

klasifikácia

Ekonomická

klasifikácia

Presun
MHD: trolejbusy-strata8.30451644-155 269,00
Stavebná údržba MK7.2.10451635+155 269,00

 


 


1377904

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka