Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Verejný ochranca práv

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV

 
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
 

www.vop.gov.sk

 

Verejný ochranca práv:

Kto môže podať podnet :

Verejný ochranca práv koná na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z vlastnej iniciatívy. Podnet, v ktorom podávateľ podnetu neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo) je anonymný podnet. Anonymný podnet nemusí verejný ochranca práv vybavovať.


Z podnetu musí byť zrejmé, akej veci sa týka a čoho sa podávateľ podnetu domáha.


Ako možno podať podnet :
- písomne
- telegraficky
- telefaxom
- elektronickou poštou


Spôsob vybavenia podnetu :

Ak výsledkami vybavenia podnetu nie je preukázané porušenie základných práv a slobôd, verejný ochranca práv písomne o tom upovedomí podávateľa podnetu a orgán verejnej správy proti ktorého postupu, rozhodovaniu alebo nečinnosti podnet smeruje.

Veerejný ochranca práv taktiež písomne upovedomí o výsledkoch vybavenia podnetu a o prijatých opatreniach podávateľa podnetu a osobu, ktorej základné práva a slobody boli konaním, rozhodovaním, alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy porušené


Verejný ochranca práv podnet odloží, ak zistí, že :

- vec, ktorej sa podnet týka prejednáva súd a nejde o prieťahy v súdnom konaní alebo ak už súd vo veci rozhodol,
- od opatrenia alebo udalosti, ktorých sa podnet týka, uplynul v deň doručenia podnetu čas dlhší ako tri roky,
- podnet je zjavne neopodstatnený,
- podnet je anonymný,
- ide o podnet vo veci, ktorú už verejný ochranca práv vybavil a opakovaný podnet neobsahuje nové skutočnosti.


Kontakt :

Adresa sídla

Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
821 01 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/ 43634905 , 02/ 48287401
fax: 48287203

 

Adresa pre korešpondenciu

Kancelária verejného ochrancu práv
P. O. Box 1
820 04 Bratislava 24

E-mail: sekretariat@verejnyochrancaprav.gov.sk
Internetová stránka: www.vop.gov.sk


Verejný ochranca práv


Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že boli porušené základné práva a slobody v rozpore so správnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.


Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa :

vzťahuje na :
orgány štátnej správy,
orgány územnej samosprávy,

právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.


nevzťahuje na :
Národnú radu SR
Prezidenta SR
Vládu SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Ústavný súd SR
Spravodajské služby
rozhodovacie právomoci vyšetrovateľov Policajného zboru
Prokuratúru SR
Súdy (s výnimkou štátnej správy súdov a dôvodov predpokladajúcich disciplinárne previnenie sudcu)
veci operačnej a mobilizačnej povahy.

 

 


 


1381432

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka