Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Primátor mesta

PRIMÁTOR MESTA BANSKÁ BYSTRICA


 

Ján Nosko

 
 

 

  Ján Nosko


  Zvolený za: nezávislý
  Pracovisko: Mestský úrad,
  Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica
  Funkcia: primátor mesta

 

 

   Telefón: 048/ 4330 101
              048/ 4330 102
  Fax:      048/ 411 35 75
  E-mail: kancelariaprimatora@banskabystrica.sk
  E-mail: primator@banskabystrica.sk


  Kontakt: Kancelária primátora

               Oddelenie medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu


 

 

 

 

ŽIVOTOPIS

 

Osobné údaje:

Meno/titul:  MUDr. Ján Nosko

Narodený:  Brezno, 24. 2. 1961

Stav:  Ženatý

Manželka:  JUDr. Nosková Eleonóra

Deti:  Syn - Ján, dcéra - Katarína

Adresa trvalého pobytu:  Námestie Š. Moysesa 2B,  974 01 Banská Bystrica

Zamestnávateľ:  Mesto Banská Bystrica

 

Vzdelanie dokončené:

Stredoškolské:  Gymnázium, Brezno, Maturita

Vysokoškolské:  Lekárska Fakulta Univerzity J.A.Komenského, Bratislava, MUDr.

 

Postgraduálne štúdium:

1. ILF, atestácia 1. stupňa z pediatrie - Bratislava, 1989

2. ILF, špecializačná atestácia z detskej kardiológie - Bratislava, 1995

3. ILF, získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať vyšetrovaciu metódu echokardiografia u detí

4. ILF, zaškolenie v metodike perkatetrizačného uzáveru defektu medzipredsieňovej prepážky - Bratislava, 2003

 

Pracovné zaradenie:

Lekár 1986-1992

Kardiologická ambulancia 1992 - 2004

Primár pediatrie II.DK SZU 2004 - 2008

Námestník DFNsP pre LPS 2004 - 2008

Riaditeľ DFNsP 2008 - 2014

 

Členstvo v spoločnostiach:

1. Slovenská lekárska spoločnosť

2. Slovenská pediatrická spoločnosť

3. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne

4. Slovenská kardiologická spoločnosť

5. Mimopracovná činnosť

 

Aktívna činnosť v oblasti neziskových organizácií:

1. 2002-2004 člen správnej rady Banskobystrického združenia mimovládnych organizácií

2. Od r. 2000 predseda OZ PONS aktívne pôsobiaceho v sociálnej oblasti so zameraním na handicapované deti a mládež banskobystrického regiónu

 

Záujmy: šport, príroda, literatúra

 

 

 

 

PRIMÁTOR MESTA

 

  • Primátor je, podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predstaviteľ mesta, štatutárny orgán a najvyšší výkonný orgán mesta.

 

  • Primátor:

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
f) uchováva vlajku a pečať mesta a používa mestské insígnie.

 

  • Funkcia primátora je verejná funkcia a je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,

b) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

 

  • Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v zákonom stanovenej lehote. Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.

 


 


1377667

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka